Kontakt oss
Teknisk support

Har du tekniske spørsmål om din Briks installasjon?

Support: support@briks.no

Grilstad; den digitale pølsemaker

Briks har samarbeidet med Grilstad om å optimalisere produksjonsprosessen av Norges beste spekemat.

 • Introduksjon
 • Kort fortalt
 • Hvordan
 • Målet
 • Tiltak
 • Resultatene

Hva vi gjorde –
Kort fortalt

 • 1 Mål

  Sikre jevn kvalitet; repeterende og lik produksjon av produktet

  Prediksjon for tidspunkt for ferdigstillelse

  Optimalisere og effektivisere prosesser

 • 2 Tiltak

  Implementering av system for automatisert måling og overvåking

  Sanntidsmåling av kritiske parameter i tørke- og modningsprosessen

  Strømlinjeforming av produksjonsprosessen

 • 3 Resultatene

  Funn av nye sammenhenger mellom ulike måleparameter

  Sanntidsvarsling av kritiske hendelser

  Utvikling av egen kundeportal med enkel brukerstyring og tilgang til live data, varslinggssenter og dokumentasjon/logg

  Systemet er klargjort for skalering til nye produksjonslinjer

I dybden

Om Grilstad og prosjektet

Grilstad er en av Norges største leverandører av kjøttprodukter, og er markedsleder på spekevarer. Kvalitet og håndverk går hånd i hånd, og et godt produkt avhenger av mange faktorer. Erfarne pølsemakere er for eksempel alltid opptatt av å ha god kontroll på tørke- og modningsprosessen til pølsene. Denne prosessen er avgjørende for produktets kvalitet.

Briks har samarbeidet med Grilstad om å optimalisere produksjonsprosessen for å oppnå jevn kvalitet på produktene og effektivisere arbeidet. Vi introduserer den digitale pølsemaker.

1 Mål

Grilstad er kjent for å levere produkter av høy og jevn kvalitet. Dette er mulig på grunn av de erfarne pølsemakerne som vet nøyaktig hva som skal til for å skape et kvalitetsprodukt. For å vite om pølsene tørkes og modnes på optimal måte er det viktig å ha løpende informasjon fra prosessen. Det å skaffe denne informasjonen har tradisjonelt sett vært et tidkrevende og møysommelig arbeid kjennetegnet av hyppige og tidkrevende manuelle målinger. I tillegg til å være tidkrevende er det en utfordring at mye kan skje mellom målingene uten at det fanges opp.

Hovedmålsettingene i dette prosjektet har vært å ta i bruk ny teknologi for å gi pølsemakerne fullstendig oversikt over de kritiske delene av produksjonsprosessen. Dette for å muliggjøre:

 • Repeterende og lik produksjon av produktene
 • Prediksjon av tidspunkt for ferdigstillelse i de ulike delene av modningsprosessen
 • Tilgang til sanntidsinformasjon og varsle behov for eventuelle tiltak

Grilstad har en imponerende portefølje av kvalitetsprodukter

2 Tiltak

Samarbeidet har fulgt en strukturert prosess hvor det ble gjennomført mye research, prototyping og testing på et tidlig stadie. Vi visste at vi ønsket sanntidsdata fra de viktigste parametrene i produksjonsprosessen - men visste mindre om hvilken teknologi som egnet seg best, og hvordan denne kunne implementeres i et krevende miljø med strenge krav til hygiene. Et tett samarbeid med fagmiljøet hos Grilstad har vært avgjørende for å finne riktige løsninger som tilfredsstiller kravene til moderne næringsmiddelteknologi.

Basert på grundig research og testing ble de mest egnede sensorene valgt ut, tilpasset, testet og installert. I arbeidet med datafangst ble det gjennomført flere separate batch-tester for å sikre målingene er valide (at systemet måler det den er designet for å måle) og pålitelige (at måleresultatene er konsistente). Disse ble sammenstilt med manuelle målinger for kvalitetssikring.

Parallelt med installasjon av egnet hardware har Briks utviklet en brukervennlig kundeportal, hvor Grilstad til enhver tid har oversikt over produksjonsprosessen, varslinger av kritiske hendelser samt dokumentasjon gjennom loggføring.

Avslutningsvis har det vært gjennomført et omfattende analysearbeid for å tolke de nye datasettene, samt vurdere hvordan dette kan benyttes for å videreutvikle systemet for prediksjon og varsling.

Kontroll på produksjonsprosessen er avgjørende for et godt resultat.

Dsc 1042

3 Resultatene

Datafangsten fra testbatchene har gitt tilgang til flere omfattende datasett. Innledende analyser av datamaterialet har gitt ny kunnskap om korrelasjoner/sammenhenger mellom de ulike måleparametrene, som videre kan benyttes for å forutsi viktige hendelser i produksjonsprosessen.

Samlet har prosjektet gitt en rekke positive effekter og ny kunnskap. Det nye systemet gjennomfører målinger hvert tjuende sekund, noe som gir vesentlig bedre informasjon enn om målingene skulle vært gjennomført manuelt og med flere dagers mellomrom. I praksis innebærer dette at responstiden reduseres betraktelig, i tillegg til at datagrunnlaget benyttes i analyser for å forutsi ferdigstillingstidspunkt.

Det er gjort oppdagelser av uforutsette hendelser man ikke kan fange opp med manuelle målinger. Dette har gitt ny kunnskap om hvilke måleresultater som kan benyttes for å forutsi utviklingen i tørke- og modningsprosessen.

Kundeportalen sørger for at Grilstad har løpende oversikt og kontroll over produksjonsprosessen - og systemet er klargjort for skalering til nye produksjonslinjer ved behov.

Personvern